De advocaat-ondernemer – Praktische toepassingen en (deontologische) bezwaren

Me Luc Vanheeswijck, Kabinetschef van de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij Balie te Brussel en advocaat

De advocaat die zich wil gedragen als een innovatief ondernemer, wordt soms geconfronteerd met deontologische en andere problemen. Zo kan een nieuwe activiteit erg kapitaalsintensief zijn. In een advocatenkantoor is het echter niet mogelijk om “extern risicokapitaal” aan te trekken. Ook het vinden van de nodige know how is niet altijd evident. Niet-advocaten mogen immers in de regel niet worden opgenomen in de bestuursorganen van een advocatenvennootschap [1].

Aan deze bezwaren kan, voor de balies die behoren tot de OVB, worden tegemoet gekomen door toepassing van het “perimeter-reglement” (art. 11 en volgende, Codex Deontologie).

Dit reglement laat het advocaten toe om activiteiten te ontwikkelen die verder gaan dan de kerntaken van de advocaat. Deze activiteiten kunnen aansluiten bij de diensten als advocaat, er complementair aan zijn of hiervan zelfs los staan. Ze kunnen worden ontwikkeld binnen het advocatenkantoor of in een aparte vennootschap.  In dat laatste geval kan deze activiteit worden ontwikkeld samen met niet-advocaten en met inbreng van “vreemd kapitaal”. Een dergelijke vennootschap kan diensten verlenen aan het advocatenkantoor of, onder bepaalde voorwaarden [2], rechtstreeks aan het publiek.

Concrete voorbeelden werden aangehaald gaande van de ontwikkeling en de aanwending van software voor nazicht van contracten, voor het opstellen van contracten, voor het voorspellen van het resultaat van rechtsgedingen, voor de opsporing van inbreuken op auteursrechten, de geautomatiseerde inning van schuldvorderingen enz. Deze voorbeelden tonen aan dat de deontologie niet in de weg staat van innovatief ondernemerschap.

 

 

 

 

 

[1] Bij de balies die deel uitmaken van de OVB is dat wel mogelijk indien de stafhouder hiervoor, onder bepaalde voorwaarden, de toelating verleent.

[2] O.a. het respecteren van het beroepsgeheim en de naleving van de belangenconflicten

[supsystic-social-sharing id="1"]